Wpływ wody plazmowanej z podwyższoną zawartością tlenu singletowego NANTES na nowotwory i metale ciężkie Prof.dr hab. Piotr Tomasik

1. Czy to prawda, że „NANOWODA ” niszczy komórki rakowe? Jeśli tak, to czy można ją stosować w leczeniu nowotworów?

Badania wpływu wody obrabianej plazmą na liniach komórkowych komórek rakowych i zdrowych, prowadzone w niezależnych Polskich jednostkach naukowych pokazały szybszą apoptozę (naturalny proces zaprogramowanej śmierci komórki w organizmie wielo-komórkowym) komórek nowotworowych. Wieloletnie badania, które wykonaliśmy pokazują:

– W większości komórki nowotworowe to komórki cechujące się zaburzonym stężeniem wody, które akumulują jako pierwsze substancje odżywcze. Zaburzenie powoduje to, że nasza woda po obróbce plazmą jest lepiej wchłaniana, powoduje to ich uszkodzenie poprzez rozerwanie błon komórkowych i rozpad komórki. Komórki zdrowe bez problemu radzą sobie z wydaleniem takiej wody, która działa na nie w sposób oczyszczający.

– Innym mechanizmem uszkodzenia komórek nowotworowych może być działanie tlenu singletowego odpowiednio zamkniętego w hydrat, którego nie jest w stanie zaabsorbować chora komórka. Zmiana struktury która następuje w „Wodzie Nantes” powoduje jednocześnie przejście tlenu postaci trypletowej do postaci singletowej, a taka postać tlenu zaburza procesy metaboliczne w komórkach nowotworowych.

2. Czy można pić „Wodę Nantes”?

Ja i moja rodzina pijemy ją codziennie w ilości 200 ml. Taktujemy ją jako detoks i oczyszczenie organizmu z toksyn, związków chemicznych stosowanych w konserwacji żywności, uprawach roślin czy hodowli zwierząt.

3. Czy istnieją w sprzedaży inne wody podobne do “Wody NantesTM” albo zbliżone w działaniu?

Nie, nie ma rynku podobnej wody, gdyż żadna z nich nie zawiera takiej formy tlenu.

Pozdrawiam Zdzisław Oszczęda


Nanowoda a metale ciężkie.
Czy możemy usunąć z organizmu związki rtęci ???

Prof.dr hab. Piotr Tomasik

W myśl teorii Pearsona twardych i miękkich kwasów i zasad jony metali dzieli się na:
(i) twarde
(ii) miękkie
(iii) pośrednie.
Reakcje kwasów z zasadami prowadzące do zobojętnienia tzn. do powstania soli leżą u podstaw chemii. Według teorii Pearsona nie każdy kwas może reagować z każda zasadą. Otóż Pearson twierdzi, że twardy kwas może reagować tylko z twardą zasadą, ewentualnie z zasadą przejściową, ale nigdy z zasadą miękką, a miękki kwas reaguje tylko z miękką lub przejściową zasadą.

W zależności od przynależności do jednej z tych grup, jony wnikające do organizmu zatrzymywane są na powierzchni błon komórkowych, przechodzą przez błony komórkowe do wnętrza komórek lub wybierają równocześnie obie opcje. Z punktu widzenia teorii Pearsona, błony komórkowe mają na swej powierzchni ośrodki zasadowości o charakterze twardym. Stąd jony metali (kationy) będące twardymi kwasami będą zatrzymywane na błonach komórkowych i nie wnikną do komórki. Jony metali będące kwasami miękkimi (np. jony kadmu) nie zatrzymają się na błonach komórkowych i wnikną do wnętrza komórek, gdzie przereagują z DNA, który w myśl teorii Pearsona jest miękką zasadą. Jony metali będące kwasami pośrednimi zarówno osiądą na błonach komórkowych jak i wnikną do wnętrza komórek. Do takich pośrednich kwasów zaliczają się jony Hg+ i Hg2+. EDTA w myśl teorii Pearsona jest twardą zasadą, stąd źle spisuje się on jako chelaton dla jonów rtęci. A ponieważ może on wiązać kwasy nukleinowe, także oddziaływujące z jonami rtęci, stąd stosowanie EDTA jako chelatonu tych jonów może być nie tylko nieefektywne, ale nawet groźne.

Stąd też uważam, że pozytywne skutki obserwowane w przypadku autystycznych dzieci, którym podawano nanowodę i czopki lub wlewy z EDTA należy przypisać nie tyle EDTA, co nanowodzie, która mając zdolności utleniające (tlen singletowy), a równocześnie wielką zdolność penetracyjną wyeliminowała jony rtęci w bardzo szczególny sposób, tj. nie tyle poprzez usuwanie ich z organizmu, co przez pozbawienie ich funkcji biologicznych.

Warunkiem działania biologicznego jakiejkolwiek substancji czy związku jest jej (jego) rozpuszczalność w wodzie, ewentualnie w lipidach (tłuszczach). Coś co się nie rozpuszcza w tych ośrodkach jest biologicznie obojętne. Sądzę, że w wyniku utleniania tlenem single-towym dostarczonym do organizmu w nanowodzie, związki rtęci jedno- i dwuwartościowej przeszły odpowiednio w Hg2O i HgO. Oba tlenki rtęci są zupełnie nierozpuszczalne w wodzie i tłuszczach, a więc nadal pozostając w organizmie (w ilościach śladowych) nie wykazują żadnej aktywności biologicznej.

Jak już to ustaliliśmy, jony Hg(I) i Hg(II), czyli odpowiednio Hg+ i Hg2+ w myśl teorii Pearsona są kwasami pośrednimi, co oznacza, że część z nich podana do organizmu zatrzymywana jest przez błony komórkowe, a część wnika do komórek. W komórkach jak i na błonach komórkowych jony te są wiązane przez białka (a może częściowo też przez poli- i oligosacha-rydy, np. kwas hialuronowy) tworząc kompleksy. To właśnie taki sposób wyłączania białek i innych kompleksonów z ich funkcji biologicznych stanowi o toksyczności rtęci. No i teraz, do takich kompleksów dobiera się tlen singletowy. Sądzę, że może się on skutecznie dobrać do tych jonów, które zostały na błonach komórkowych, gorzej może być z dobraniem się do tych wewnątrz komórek.

No a teraz przejdźmy do EDTA. Literatura podaje, że nie tylko nie wiąże on rtęci, ale jest nawet szkodliwy. Ta szkodliwość zapewne wynika stąd, że uruchamia jony rtęci uwalniając je z utworzonych przez nie kompleksów. W ten sposób, jony rtęci związane z błonami komórkowymi zostają uwolnione przez EDTA i wędrują sobie do wnętrza komórek gdzie sieją spustoszenie, może też i tam też są uwalniane przez EDTA i wiążą się ponownie z białkami komórek, ale nie z EDTA, który z czasem opuszcza organizm zatruty rtęcią. Otóż pomyślałem sobie, że nie jest to takie złe z punktu widzenia terapii nanowodą, a nawet może być zbawienne. Jony rtęci uwolnione z ich kompleksów na zewnątrz jak i wewnątrz komórek, zanim ponownie zwiążą się z białkami i innymi kompleksonami zostaną utlenione przez tlen singletowy na biologicznie nieszkodliwe tlenki rtęci. Czyli skojarzona terapia EDTA (w formie soli) i nanowodą może mieć głęboki sens.
Z glinem (aluminium), kadmem, ołowiem i innymi jonami wiązanymi przez EDTA (jego sole) jest tak, że po utworzeniu chelatu sole te są z organizmu ewakuowane. Przypadku rtęci DTA pomaga jony rtęci „wyrwać z objęć” innych chelatonów po to by tlen singletowy je utlenił do nierozpuszczalnych, z zatem nieszkodliwych tlenków. Jeśli organizm zanieczyszczony ołowiem, kadmem czy aluminium zostanie nasycony nanowodą, to jony tych metali (szczególnie glinu) przejdą w nierozpuszczalne tlenki, które nie będą chelatowane przez EDTA i pozostaną w organizmie. Tak ja to widzę.

Pozdrawiam Prof.dr hab. Piotr Tomasik

Produkt nie jest lekiem, suplementem diety, żywnością specjalnego przeznaczenia medycznego oraz środkiem spożywczym. Zastosowanie produktu zależy tylko i wyłącznie od inwencji kupującego

Woda Plazmowana NANTES pomogło na autyzm – świadectwo

Według mnie Woda Plazmowana NANTES działa, daje dobre efekty. Jestem zwolenniczką picia Wody Plazmowanej, ponieważ zauważyłam po moim dziecku, który ma autyzm dziecięcy, że spowodowało pozytywne zmiany w zachowaniu dziecka i dlatego myślę, że to ma sens. U dziecka pojawiła się taka elastyczność zachowań i elastyczność w sposobie myślenia, co jest bardzo trudne do osiągnięcia za pomocą terapii, czy za pomocą jakiś takich metod leczenia, które są znane, jest to rzecz bardzo trudna. Natomiast tutaj, zauważyłam, że coś takiego się pojawiło, że dziecko tak myśli, tak troszkę inaczej, nie tak schematycznie, nie tak sztywno i da się przekonać do jakiś innych reakcji, niż to co sobie zakodowało na stałe w głowie i z czego nie chce zrezygnować. Takie zmiany w zachowaniu, takie pozytywne w rozumieniu zaszły, dlatego jestem za stosowaniem Wody Plazmowanej NANTES.

Produkt nie jest lekiem, suplementem diety, żywnością specjalnego przeznaczenia medycznego oraz środkiem spożywczym. Zastosowanie produktu zależy tylko i wyłącznie od inwencji kupującego

Woda plazmowana NANTES niszczy komórki nowotworowe BADANIA LABORATORYJNE (Wideo)

W siedzibie Zakładu Farmakologi Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, gdzie kierownikiem tej placówki jest Pani Prof. dr hab. n. med. Halina Car, zbadano wpływ NANOWODY NANTES, czyli wody o strukturze zmienionej, dzięki oddziaływaniu zimnej plazmy, na komórki nowotworowe raka jelita grubego i białaczki. Wyniki okazały się obiecujące.

„Sama zaproponowałam taką możliwość współpracy, ponieważ uważałam, że możemy w jakikolwiek sposób wpłynąć na podstawową substancję życiową jaką jest woda. Jeżeli zmienimy jej parametry w kierunku wzmacniającym możliwości zdrowotne lub lecznicze. Daje to wielką szansę do rozwoju nowych terapii, między innymi rozwoju nowych form leków i to podyktowało moją decyzję rozpoczęcia współpracy z Panem Zdzisławem Oszczędą” – powiedziała Pani Prof. dr hab. n. med. Halina Car

Pani Prof. zaproponowała model tzw. dwuwymiarowy, który jest najbardziej obiektywnym modelem tzn. badania oceniające wpływ wody nieklastrowanej, bo tak można mówić o Nanowodzie na hodowle komórkowe.

Hodowla komórkowa, są to komórki, które są hodowane w warunkach poza organizmem w ścisłych parametrach wilgotności, temperatury, utrzymywania buforów odżywczych, po to aby zachowały one żywotność przez cały czas, które są wymagane do eksperymentu.

Podawaliśmy Nandowdę w różnych dawkach porównując, to również ze zwykłą wodą, która nie była poddana działaniu niskotemperaturowej plazmy.

Wyniki były interesujące, okazało się, że woda zdeklastrowana wprowadza komórki nowotworowe w fazę śmierci.

„Wyniki były interesujące, okazało się, że woda zdeklastrowana wprowadza komórki nowotworowe w fazę śmierci, zarówno nekrotycznej, czyli takiej, która polega na rozpadzie komórki w krótkim czasie, ale po 4 -5 dniach zmiana następuje śmierć tzw. śmierć programowaną, którą doskonale wszyscy wiemy, że jest to forma śmierci, o którą teraz również doczekała się na nagrodę Nobla, apoptozę i rozwój procesów wyniku apoptozy, to daje dużą szansę, aby ujarzmić nowotwory.” – kontynuuje Pani Prof.

„Badając cytamentrem przepływowym, czyli zupełnie obiektywnymi metodami, jak komórki się zachowują, my wiemy w tej chwili, że te komórki woda zdeklastrowana wprowadza w fazę apoptozy. W którą fazę i jakimi szlakami są to jakby przyszłościowe badania, na którą mamy nadzieję.”

Poszerzyliśmy te badania na komórki białaczki określonej linii MOLD 4 i ku naszemu zaskoczeniu nie było to powtórzenie wyników poprzednich, natomiast było to diametralnie bardzo intensywne działanie sterujące śmiercią apoptotyczną komórek. Oznacza to, że komórki nowotworowe wchodziły w śmierć programowaną ale w późniejszym czasie, był taki okres wyciszenia 5 dniowy, a od 6 i 7 dnia zauważyć można mniej więcej 40% komórek wchodzi w śmierć apoptotyczną, co jest bardzo dobrym i znamiennym wynikiem.

„Takie badania zawsze są wstępem do kolejnych badań, które są bardzo drogie. To są badania, na których należało by sprawdzić czy woda zdeklastrowana czyli pod nazwą firmową Nanowoda wpływa na ekspresje genów, takie są możliwości, bierzemy to też pod uwagę. Woda jest substancją powszechną wobec powyższego zmiana jej struktury bo o tym raczej powinniśmy myśleć, zmiana właściwości fizykochemicznych, jeżeli by była w takim zakresie, która by pozwalała leczyć ludzi no to będziemy na skalę światową.” – dodaje Pani Prof.

Podsumowując wyniki badań można stwierdzić, że rzeczywiście woda zdeklastrowana (Woda Plazmowana od firmy NANTES), wprowadza komórki nowotworowe w proces śmierci programowanej, wywołując w niej apoptozę (czyli obumieranie). Jest to bardzo, bardzo interesujący efekt, tym bardziej jest to bardzo obiektywny efekt, oceniany urządzeniami, maszynami, powtarzany wielokrotnie.

Źródło: Youtube/NanolaboratoryNantes

Wodę Plazmowaną NANTES z podwyższoną zawartością tlenu singletowego mogą Państwo zamówić po promocyjnej cenie -20% zniżki. Wysyłka kurierem DHL, czas oczekiwania ok. 48h, płatność za pobraniem lub przelewem. Zamawiając 2 opakowania (10 litrów) kurier GRATIS! Tel. 796 785 683 – Zapraszamy do kontaktu

Sprawdź opinię naszych Klientów

Woda Plazmowana pomogła mi na boreliozę, poprawiła wypróżnianie się ! PROMOCJA -20% TEL. 796 785 683

Opinia Klienta: Zauważyłem, że dzięki Wodzie Plazmowanej NANTES, dużo lepiej się wypróżniam, porostu te toksyny lepiej schodzą z organizmu i lepiej się dzięki temu czuję. Albo mniej spałem, a byłem bardziej wyspany, poprawiła się jakość snu i samopoczucie lepsze, więcej energii. Zacząłem też biegać i mam lepsze wyniki, lepsze czasy. Miałem problem z boreliozą, piłem również specjalne zioła i tą wodę i ostatnio zrobiłem sobie badania i jak na razie tej boreliozy nie wykryto u mnie. Miałem ten rumień i też smarowałem tą wodą w centralnie w to miejsce gdzie mnie ten kleszcz ugryzł i jak na razie jest ok, nie narzekam.

Oprócz tego, że tą wodę można pić, to też można sobie wlać ją do atomizera i sobie spryskiwacz różne miejsca, np. rumieńce, blizny, itp.

Właśnie dokładnie tak zrobiłem i ten rumień zniknął i jak na razie się dobrze czuję. Mogę polecić śmiało tą wodę, bo widzę poprawę i to wypróżnianie mi się bardzo ale to bardzo poprawiło, lepiej się biega.

Trzeba zdrowo żyć, warto też przejść na dietę wege i żyć bez filarów cmentarnych i pić wodę plazmowaną.

Generalnie polecam, myślę żeby też zakupić kolejne porcje Wody Plazmowanej NANTES.

PROMOCJA -20% ZNIŻKI Zamówienia: Tel. 796 785 683 lub zamowienia.wodaplazmowana.com Wysyłka kurier DHL w przeciągu ok. 24h – płatność przelewem lub za pobraniem. Przy zamówieniu 2 opakowań (10 litrów) kurier GRATIS! Data ważności Wody Plazmowanej 12 tygodni. 5 litrów Wody Plazmowanej starczy na ok. 25 dni My pijemy 200 ml dziennie na czczo lub przed snem. Zapraszamy do kontaktu.

Produkt nie jest lekiem, suplementem diety, żywnością specjalnego przeznaczenia medycznego oraz środkiem spożywczym. Zastosowanie produktu zależy tylko i wyłącznie od inwencji kupującego

Skurczna metoda oczyszczania Naszego organizmu poprzez lepsze nawodnienie Wodą Plazmowaną – zwaną „Nanowodą”

„Nnanowoda” jest nazwą handlową wody plazmowanej. Ten wspaniały wynalazek oparty na nauce i wieloletnich doświadczeniach jest dziełem wielkiego miłośnika badań nad wodą, pana Zdzisława Oszczędy – Prezes firmy Nantes oraz współpracujących z nim naukowców z wielu polskich uczelni.

Pan Zdzisław Oszczęda – Prezes firmy Nantes

Woda plazmowana jest otrzymywana w wynalezionych do tego celu specjalnych reaktorach w niskotemperaturowej plazmie. W ten sposób otrzymana woda zmienia swoją strukturę z dużych cząsteczek giga-klastrów na małe klastry i co za tym idzie nabiera nowych nie spotykanych właściwości. Dodatkowo w powstałych w tym procesie klatratach udało się zawrzeć tlen singletowy.

Struktura wody plazmowanej przypomina wodę z topiącego się lodowca, jednak w przeciwieństwie do niej, struktura wody plazmowanej jest trwała przez wiele miesięcy i dlatego nie traci z czasem swoich dobroczynnych właściwości

Działanie wody plazmowanej polega na tym, że jej cząsteczki przenikają szybciej i lepiej przez błony komórkowe docierając do tkanek narządów. Taka woda jest wspaniałym rozpuszczalnikiem substancji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania komórek w ciągłym procesie zastępowania „zużytych” komórek nowymi komórkami tj procesie apoptozy

W ostatnich latach efekty naszych prac nad nanotechnologią zostały poddane weryfikacji na kilku uczelniach wyższych i w ośrodkach badawczych. Wyniki tych badań potwierdzają ogromne możliwości wykorzystania Nanowody Nantes w medycynie, kosmetologii, rolnictwie, przemyśle czy w innych dziedzinach życia

Pod jej wpływem: Rośliny rosną szybciej, zwierzęta mniej chorują, polepsza się ich kondycja zdrowotna, kosmetyki łatwiej i głębiej wnikają w skórę, obumierają komórki nowotworowe.

Ponadto wiadomo, że jakakolwiek substancja, żeby być czynną biologicznie musi rozpuścić się w wodzie lub lipidach, a woda plazmowana świetnie je rozpuszcza. Dodatkowo zawarty w wodzie plazmowanej tlen singletowy jest bardzo reaktywną formą tlenu i pełni wielką rolę w metabolizmie komórkowym

W 2014 roku laureat nagrody Nobla James Watson przedstawił hipotezę sugerującą, że niedobór RTF (reakywnych form tlenu) jest związany z występowaniem cukrzycy, chorób układu krążenia i niektórych postaci nowotworowych. Tak wiec można przyjąć, że woda plazmowana z podniesioną zawartością tlenu singletowego nie tylko oczyszcza organizm ze szkodliwych dla Nas substancji, ale również usuwa dużą ilość uszkodzonych komórek, które powstały w wyniku chorób. Ponadto woda ta wpływa pozytywnie na stymulowanie wielu procesów zachodzących w organizmie w kierunku homeostazy czyli samoregulacji procesów biologicznych

Jak my pijemy Wodę Plazmowaną?

Codziennie rano na czczo szklankę (około. 200 ml). Pijemy przez 25 dni, a po nich robimy 14 dni przerwy i ponawiamy cykl

Traktujemy pocie wody plazmowanej jako detoks i oczyszczanie naszego organizmu z toksyn, związków chemicznych stosowanych w przemyśle rolno-spożywcznym, chemii gospodarczej i zanieczyszczeń środowiska przenikających do Naszego organizmu. Ponadto woda plazmowana pomaga w wydalaniu uszkodzonych komórek z procesów nekrozy i apoptozy zaburzonych w przebiegu wielu chorób. Zdecydowanie poprawia nawodnienie organizmu.

Po porostu pijać codziennie wodę plazmowana stwarzamy dla Naszego organizmu odpowiednie warunki do poprawy zdrowia jak i do zachowania zdrowia.

Wodę plazmowaną z podwyższoną zawartością tlen singletowego mogą Państwo zamówić u nas po promocyjnej cenie -20% zniżki. Wysyłka kurierem DHL, czas oczekiwania ok. 48h, płatność za pobraniem lub przelew. Zamawiając 2 opakowania (10 litrów) kurier GRATIS! Tel. 796 785 683 – Zapraszamy do kontaktu

OPINIA KLIENTA Woda Plazmowana pomogła mi na pryszcze, skórę, zatoki i nie tylko! ZAMÓWIENIA -20% TEL. 796 785 683

Jeśli chodzi o Wodę Plazmowaną podziałała w moim przypadku na zatoki, od razu po wypiciu pierwej szklanki po chwili zaczęło mi się oczyszczać. Miałem też na czole pryszcze, takie chrosty czerwone, to też mi to poschodziło w przeciągu paru tygodniu. Nawet nie ma żadnej kropeczki a w ogóle miałem całkowicie innymi kolor skóry. Polecam innym jak tylko ktoś ma problemy skórne to żeby zastosował Wodę Plazmowaną. Szczerze powiedziawszy jak z rana wypiłem, to szybciej się budziłem, taki byłem pobudzony bardziej. Radzę też przestać jeść mięso i pić tą wodę, bo to najlepiej łączyć te dwie rzeczy i wtedy jest moc. Już nie wspomnę żeby ktoś sobie zrobił oczyszczanie jelit. Można do tego wszystkiego jeszcze dodać srebrem koloidalne. Życzę powodzenia wszystkim kto chce mieć czystą, piękną skórę na twarzy. Dziękuję i pozdrawiam

Produkt nie jest lekiem, suplementem diety, żywnością specjalnego przeznaczenia medycznego oraz środkiem spożywczym .Zastosowanie produktu zależy tylko i wyłącznie od inwencji kupującego

Woda Plazmowana oczyszczanie organizmu wzmocnienie sił witalnych PROMOCJA! ZAM -20% TEL. 796 785 683

Opinia Klienta: Ta woda Plazmowana Nantes, to jest coś niesamowitego. Już za pierwszym razem, od pierwszej szklanki, po ok. 30 min poczułem od razy jej moc, tak mnie zakręciło, pomyślałem, że będę chodzić za chwilę na rękach bo nogi już mnie nosiły. Jeszcze wtedy paliłem papierosy i za każdym razem kiedy zapaliłem, to taki czułem niesmak, pomyślałem „kurcze co się dzieje, o co tutaj chodzi”, ale teraz jak rzuciłem to czuję potężne zaciekawienie, co to będzie się działo dalej. Na prawdę świetna woda, doskonały produkt ,coś niesamowitego. Co jeszcze zauważyłem , pomogła mi na lepsza pracę głowy, ta głowa zaczęła lepiej pracować tak jakby pewne zbędne rzeczy zostały z niej osunięte, po wodzie mam szybszą reakcję na bodźcie zewnętrzne. Woda Plazmowana NANTES daje bardzo dobre efekty jeśli chodzi o sport np. kiedy przestałem pić tą wodę, to przez tydzień było wszyto fajnie, ale potem pogorszyły mi się czasy biegowe, więc już znowu czekam na kolejne zamówienie 5L żeby polepszyć bieganie. Podsumowując po Wodzie Plazmowanej z podwyższoną zawartością tlenu singletowego od razu jest niesamowity efekt, polecam, od toksyczna, daje takiego pozytywnego kopa energetycznego, czuje się człowiek wyśmiewacie, dziękuje za wszystko i pozdrawiam.

Produkt nie jest lekiem, suplementem diety, żywnością specjalnego przeznaczenia medycznego oraz środkiem spożywczym .Zastosowanie produktu zależy tylko i wyłącznie od inwencji kupującego